AE/ZP-27-01/18
SIWZ załącznik nr1 -Formularz Ofertowy PO DOKONANEJ ZMAINIE TREŚCI SIWZ.doc załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy.doc załącznik nr3 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy.doc załącznik nr4 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc załącznik nr5 - oświadczenie Wykonawcy.doc załącznik nr6 - szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia oraz wymagania jakie musi spełniać Wykonawca PO DOKONANEJ ZMAINIE TREŚCI SIWZ.pdf załącznik nr7 - projekt umowy PO DOKONANEJ ZMAINIE TREŚCI SIWZ.pdf załącznik nr8 - projekt umowy.pdf