AE/ZP-27-15/18
14.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.02.2018
14.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 14.02.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 3 i 4 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 1 i 2 - 09.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.04.2018