AE/ZP-27-75/18
SIWZ załącznik nr1 - Formularz Ofertowy PO DOKONANEJ ZMIANIE.doc załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy.doc załącznik nr3 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy.doc załącznik nr4 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc załącznik nr5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc załącznik nr6 - wykaz osób.doc załącznik nr7 - zobowiązanie podmiotu.doc załącznik nr8 - oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia.doc załącznik nr9 - „Program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy i przebudowy Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”.zip załącznik nr10 - „Projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy Szpitala”.zip załącznik nr11 -Dokument archiwalny tj. Inwentaryzacja budowlana Pawilonu Chirurgii wykonana na podstawie inwentaryzacji technicznej oraz archiwalnej dokumentacji projektowej autorstwa Biura Projektów MIASTOPROJEKT - KRAKÓW z grudnia 1994r.zip załącznik nr12 -„Postanowienie w sprawie zmiany postanowienia o uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy” wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie z dnia 23 marca 2017r.pdf