AE/ZP-27-04/19
16.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.01.2019
16.01.2019
Specyfikacja SIWZ - 16.01.2019
Zmiany treści SIWZ - 21.01.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.01.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2, 4 oraz unieważnieniu postepowania w zakresie Pakietów Nr 1, 3 - 31.01.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.02.2019