AE/ZP-27-04/19
SIWZ Formularz Ofertowy.doc załącznik nr1 - Formularz Cenowy.xls załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy.doc załącznik nr3 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .doc załącznik nr4 - oświadczenie Wykonawcy .doc załącznik nr5 - wzór specyfikacji produktu .doc załącznik nr6 - instrukcja dotycząca wypełniania specyfikacji produktu .doc