AE/ZP-27-36/19
10.06.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 10.06.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 14.06.2019
10.06.2019
Specyfikacja SIWZ - 10.06.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.06.2019 Zmiany treści SIWZ - 14.06.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.06.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 19.06.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2, 4, 7, 8 - 09.07.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1, 3, 5, 6 - 17.07.2019 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o unieważnieniu postępowania - 18.07.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.08.2019