AE/ZP-27-41/19
04.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.07.2019
04.07.2019
Specyfikacja SIWZ - 04.07.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.07.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.07.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -26.08.2019