AE/ZP-27-45/19
01.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 01.08.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 07.08.2019
01.08.2019
Specyfikacja SIWZ - 01.08.2019
Zmiany treści SIWZ - 07.08.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.08.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.08.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.09.2019 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.09.2019