AE/ZP-27-46/19
05.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 05.08.2019
05.08.2019
Specyfikacja SIWZ - 05.08.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.08.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.08.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-8 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 9 i 10 - 16.10.2019 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.10.2019