AE/ZP-27-76/19
23.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.12.2019
23.12.2019
Specyfikacja SIWZ - 23.12.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.01.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 - 03.02.2020