Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-19.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Do menu ustawień dostępu możną się przenieść za pomocą skrótu `CTRL+U`.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Skorupa, oi@ssz.tar.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 63 10 170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów


Budynki Szpitala zlokalizowane przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie są ze sobą połączone oświetlonymi szerokimi przewiązkami komunikacyjnymi.

 • W pobliżu Szpitala znajdują się przystanki autobusowe. 
 • Na terenie Szpitala znajduje się parking z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 
 • Drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki 
 • Komunikacja pozioma pomiędzy budynkami i wewnątrz budynków korytarzami dla osób poruszających się na wózkach, które są oświetlone. 
 • Budynki wyposażone są w windy osobowe i łóżkowe pozwalające na dostęp do pięter osobom z niepełnosprawnością ruchu.
 • Budynki wyposażone w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
 • Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób widoczny i czytelny 
 • Przy głównym wjeździe do Szpitala dostępny jest pracownik ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć miejsce parkingowe lub właściwy Oddział.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Szpital zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
 • Na teren Szpitala osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby niewidome i niedowidzące maja prawo wstępu w asyście psa przewodnika/asystenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pies asystujący powinien: 
  • Być wyposażony w uprzęż
  • Posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego
  • Posiadać zaświadczenie potwierdzające wykonanie wymaganych szczepień weterynaryjnych

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.