Dodatkowe informacje

KIEROWNIK:

mgr piel. Dorota Garstka

mgr piel. Dorota Garstka

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
studia podyplomowe: Geriatria i opieka długoterminowa

Lokalizacja:  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy mieści się w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53, w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta.

Zakład dysponuje 30 łóżkami i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach refundacji z NFZ, nie posiada miejsc komercyjnych. 

Działalność ZOL:

 • opieka lekarska wraz z konsultacjami specjalistycznymi
 • całodobowa opieka pielęgniarska
 • działania opiekuńcze
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia
 • terapia zajęciowa
 • terapia logopedyczna
 • opieka  psychologiczna
 • trening samoobsługi
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne wraz leczeniem żywieniowym
 • zapewnienie badań niezbędnych do kontynuacji procesu leczenia
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne dla pacjenta i jego rodziny 
 • zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych

W skład zespołu wielodyscyplinarnego wchodzą: pielęgniarki, opiekunowie medyczni, lekarz, psycholog, terapeuta zajęciowy, logopeda, rehabilitanci, osoby dbające o czystość i higienę. Opiekę duszpasterską zapewnia kapelan szpitalny.

Do ZOL przyjmowane są osoby dorosłe, które ukończyły 18 r.ż., a które ze względu 
na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia; mają zakończony proces diagnozowania oraz nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Warunkiem przyjęcia jest również ocena skalą poziomu samodzielności (skala Barthel ), która nie może przekroczyć 40 pkt.

Do ZOL nie mogą być przyjmowane osoby, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

O przyjęciu do ZOL decyduje Kierownik w porozumieniu z lekarzem, w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  O decyzji oraz przewidywanym terminie przyjęcia, osoba ubiegająca się o pobyt zostaje poinformowana pisemnie.

Jeżeli osoba skierowana do ZOL z powodu braku miejsc nie może być przyjęta – zostaje wpisana na listę oczekujących.
Kierownik ZOL lub osoba przez niego upoważniona informuje na bieżąco osobę oczekującą  o kolejności oraz uzgadnia dokładny termin przyjęcia.
W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia na wniosek lekarza kierującego pacjent może zostać przyjęty do ZOL w trybie pilnym.
Do ZOL należy zgłosić się w ustalonym dniu, okazując dowód osobisty,  z zaświadczeniem od lekarza rodzinnego o  aktualnie przyjmowanych lekach.  Należy posiadać podstawowe przybory toaletowe oraz wygodną odzież na przebranie.

Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na przyjęcie, lub mieć ustanowioną przez sąd osobę do jego reprezentowania, lub być skierowanym do Zakładu przez sąd opiekuńczy.

Do wniosku o przyjęcie do ZOL należy dołączyć następujące dokumenty:

 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie 
 • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL (skala Barthel)
 • kserokopie kart informacyjnych lub innej dokumentacji medycznej z leczenia w placówkach medycznych
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o umieszczenie w zakładzie lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie (decyzja organu emerytalno rentowego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego)
  Formularze niezbędne do przyjęcia do ZOL dostępne są na stronie internetowej Szpitala (linki poniżej) lub w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Dokumenty do przyjęcia do ZOL:

Wniosek do ZOLSkierowanie do ZOLWniosek o wydanie skierowaniaWywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskieKarta oceny świadczeniobiorcy

 –
 –
 –
 –
 –
 –

Kontakt do Szpitala

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów

mapa dojazdu

Centrala - szpital:

tel. 14 63 10 100 całodobowy
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Izba przyjęć:

tel. 14 63 10 372 całodobowy
e-mail: izbaprzyjec@ssz.tar.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.